Образцы одежды делового стиля

    Уважаемые родители, Вы можете ознакомиться с образцами одежды делового стиля для обучающихся перейдя по ссылке: https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-obshchego-srednego-doshkolnogo-i-spetsialnogo-obrazovaniya/srenee-obr/delovoy-stil-odezhdy/Коллекция%20одежды%202021-2022%20уч.%20год.pdf